M
"

Godziny nabożeństw

Niedzielna Msza święta

Godziny:

Niedziela: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Sobota wieczór: 18.00

Msze św. w dni powszednie

Godziny:

Codziennie: 7:00, 18:00

Napisz do nas:

Nasz obraz

Nasz obraz - Matka Boża Opiekunka Rodzin

Nasza parafia ma szczególną Patronkę jest to Matka Boża Opiekunka Rodzin. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat historii Obrazu, intronizacji w naszej wspólnocie oraz modlitwy do Naszej Matki.

Modlitwa do Matki Bożej Opiekunki Rodzin
Święta Boża Rodzicielko,
polecamy Ci szczególnie nasze rodziny.
Ty, która z taką czułością trzymasz Jezusa w swych ramionach,
zwróć ku nam swe pogodne oblicze
i pomagaj nam czynić wszystko,
cokolwiek poleca Twój Syn.
Wpatrzeni w Twój święty wizerunek,
prosimy z ufnością: wstawiaj się za nami,
abyśmy ożywieni wiarą, nadzieją i miłością,
byli wrażliwi na potrzeby innych
i z zapałem budowali w naszej małej ojczyźnie
Królestwo Chrystusa Zmartwychwstałego.
Maryjo, Matko nasza,
Tobie się oddajemy całkowicie,
a Ty tak kieruj naszym życiem,
abyśmy się też tam dostali,
gdzie Ty teraz – jako Wniebowzięta
– przebywasz zjednoczona z Bogiem,
i na wiek wieków śpiewali Alleluja. Amen.

Historia obrazu Matki Bożej Opiekunki Rodzin
Przed wybuchem II Wojny Światowej Obraz MB Opiekunki Rodzin był otoczony wielkim kultem w bocznym ołtarzu kościoła p.w. św. Marcina w Felsztynie na terenie ówczesnej wschodniej Polski.
Po zakończeniu wojny wschodnia część ziem polskich została zagrabiona przez ZSRR. W lipcu 1946 r. miejscowy duszpasterz ksiądz Stanisław Lechowicz otrzymał nakaz opuszczenia Felsztyna i wyjazdu do Polski bez możliwości zabierania czegokolwiek z kościoła. Wyjechał z wielkim bólem serca, tak jak i wielu jego parafian. Obraz pozostał w kościele. Prawosławny duchowny obiecał opiekować się kościołem i Obrazem.
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku pan Józef Jaworski, dawny mieszkaniec Felsztyna, dotarł do Obrazu, zabezpieczył go w specjalnie skonstruowanej walizce i przywiózł do Polski przekazując księdzu Lechowiczowi.
Po śmierci księdza Lechowicza Obraz został umieszczony w małym, drewnianym kościółku we Wrocance, na południowej ścianie prezbiterium.
To w tej parafii, 12 września 2010 roku, odbyło się uroczyste przekazanie wizerunku Opiekunki Rodzin parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu.

na podstawie wspomnień pani Izabeli Węgrzyn

Z Wrocanki do Złocieńca
W niedzielę, 12 września 2010 roku, we Wrocance koło Krosna odbyło się uroczyste przekazanie Obrazu Opiekunki Rodzin. Choć wszystko było już wcześniej załatwione, od samego początku liturgii wyczuwalne było napięcie między przybyłymi pielgrzymami ze Złocieńca, a parafianami z Wrocanki.
Przed przyjazdem ksiądz proboszcz Wiesław Hnatejko CR wraz z proboszczem z Wrocanki ustalili, że w zamian za Obraz Matki Bożej parafianie otrzymają obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany specjalnie dla nich przez artystę z Krakowa.
Po Mszy świętej, z bardzo wzruszającym kazaniem księdza Wiesława, wszyscy otoczyli Obraz. Mieszkańcy Wrocanki ze łzami w oczach żegnali się z Matką Boską, zaś pielgrzymi ze Złocieńca, z równie głębokim wzruszeniem witali Opiekunkę Rodzin. Módlcie się i za nas i pamiętajcie o naszej Wrocance. Niech Ona nam was zawsze przypomina – prosili mieszkańcy wraz z księdzem proboszczem.
Zaraz po tej uroczystości Obraz został przekazany do renowacji krakowskiemu artyście.
W Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, 25 marca 2011 roku, pod przewodnictwem Pasterza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej odbyła się uroczysta intronizacja Obrazu MB Opiekunki Rodzin do kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu.

Magdalena Braniecka

Okiem historyka sztuki
Obraz MB Opiekunki Rodzin pochodzi z XIX wieku. Na jego strukturę składają się malowane partie stóp Jezusa oraz rąk i twarzy Matki Boskiej i Dzieciątka oraz trybowana sukienka przedstawiająca ubiór obu osób, ich korony oraz promieniste nimby. Matka Boska przedstawiona jest w popiersiu. Obiema rękami obejmuje ona Dzieciątko, które spoczywa w pozycji siedzącej na jej lewym przedramieniu. Twarz Matki zwrócona jest lekko w prawo, w kierunku Dzieciątka. Nie nawiązuje ona bezpośredniego, wzrokowego kontaktu z widzem. Jej uwaga skupiona jest na twarzy dziecka i jego zachowaniu. Dzieciątko podtrzymywane na wysokości biodra i w partii stopek zwraca się ku Matce wyciągając ku niej rączki, jego twarz zwrócona ku twarzy Matki jest jednak widoczna w całości przez obserwatora. W relacjach twarzy Marii i Dzieciątka widzimy pewną dwoistość. Z jednej strony twórca zamierzał przedstawić intymną, emocjonalną więź obu osób, z drugiej strony stanął przed koniecznością ukazania pobożnemu widzowi twarzy Matki Boskiej i Dzieciątka. Z podwójnego zadania wywiązał się znakomicie łącząc harmonijnie dwie postawy – intymną, wewnętrzną oraz prezentacyjną, zewnętrzną.
Ten typ przedstawienia różni się od bardzo rozpowszechnionej od XV wieku na ziemiach polskich i ruskich ziemiach Korony Hodegetrii, czyli przedstawienia Marii z Dzieciątkiem, w którym Matka wskazuje ręką Jezusa przedstawionego w pozycji siedzącej z księgą lub jabłkiem królewskim i wykonującego gest retoryczny wzniesionej dłoni. W tym przedstawieniu obie osoby charakteryzują się dostojną, monarchiczną pozą i usytuowane są frontalnie w stosunku do widza. Takie przedstawienie, ma na celu pokazanie boskości i królewskości Dzieciątka oraz wzbudzenia w pobożnym obserwatorze postawy adoracji.
W obrazie MB Opiekunki Rodzin nacisk położony został na intymną, emocjonalną relację matki i dziecka, Bogurodzicy i wcielonego Syna Bożego. Być może wpływ na jego powstanie miał typ ikony Marii z Dzieciątkiem zwany Umilenie, w którym Matka tuli Jezusa do twarzy. Jednak istnieją elementy które wskazują na godność i świętość zarówno Marii jak i Jezusa. Przede wszystkim jest to promienisty nim wraz z dwunastoma gwiazdami. Motywy te nawiązują do Niewiasty obleczonej w słońce z Apokalipsy (Ap 12, 1-18). Poza tym korony nałożone na głowy Marii i Jezusa świadczą o praktykowanym kulcie.
Połączenie elementów bardzo osobistych, emocjonalnych oraz reprezentacyjnych, podkreślających godność kształtują postawę religijną, na która składają się zarówno doświadczenie bliskości Marii i Jezusa jak i religijny dystans.

Ks. dr hab. Dariusz Tabor CR

25 marca 2010 roku proboszcz Parafii p. w. Wniebowzięcia N. M. P. ks. Wiesław Hnatejko CR zawierzył, całe miasto, Parafię opiece Matki Bożej, Opiekunce Rodzin.
Bogurodzico, Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza, klęczymy przed Tobą z otwartymi sercami, jak czynili to nasi Ojcowie. Ku Tobie zwracali się w różnych sytuacjach, Tobie zawierzali samych siebie, swoje rodziny i Ojczyznę. Dziś czynimy to także my w momencie przybycia Twego Wizerunku Matki Rodzin do naszej Parafii.
Zawierzamy Ci nasze miasto, naszą całą Parafię a więc środowisko, w którym żyjemy, pracujemy i modlimy się, byś była naszą Orędowniczką.
Zawierzamy Ci Papieża Benedykta XVI, naszych biskupów Edwarda, Krzysztofa, Pawła i Tadeusza, zawierzamy Ci naszych przełożonych zakonnych O Generała Norberta i O. Prowincjała Wiesława.
Powierzamy Ci kapłanów, którzy nam służyli i służą, tych, którzy wyszli z tej wspólnoty Parafialnej, osoby konsekrowane, które Bóg powołał spośród nas oraz świeckich różnego wieku i stanu. Powierzamy Ci Maryjo sprawę powołań do kapłaństwa i zakonu.
Spójrz na nas wszystkich, jako na Kościół Twojego Syna i wspomagaj na drodze do świętości.
Tobie Maryjo, któraś wraz z Jezusem i Józefem stworzyła świętą Rodzinę w Nazarecie zawierzamy nasze małżeństwa i rodziny. Niech rozwijają się coraz bardziej w miłości wzajemnej, w harmonii pokoleń i służą życiu od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech kształtują się w nich nowi ludzie na wzór Twojego Syna Jezusa Chrystusa, odpowiedzialni za przyszłość świata, Ojczyzny, Kościoła i Parafii, Niech dzieci i młodzież mają kochających rodziców, wychowawców i nauczycieli, odpowiedzialnych za ich wychowanie i pełny rozwój.
Wielu spośród nas Maryjo pogubiło się w życiu, bo zapomnieli o Bogu. Powierzamy Ci wszystkich a Ty ich doprowadź do swojego Syna, aby odnaleźli w Nim sens życia, radość wiary i za Nim odważnie szli.
Powierzamy Ci Maryjo bezdomnych i bezrobotnych. Niech nie tracą nadziei w poszukiwaniu warunków dla godnego życia i znajdą solidarnych z nimi ludzi. Podziel się z nami Maryjo swoim wrażliwym na ludzi sercem i wyproś nam u Syna łaskę nowej wyobraźni miłosierdzia.
Tobie Maryjo zawierzamy naszych chorych i cierpiących, aby umocnieni łaską Jezusa Chrystusa i wsparci Twoją opieką, przeżywali to swoje doświadczenie w zjednoczeniu z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem i z Tobą, stojącą pod Krzyżem Syna.
Powierzamy Ci naszych zmarłych, tych, którzy spoczywają na naszym cmentarzu, jak i tych, których zostawiliśmy w naszych rodzinnych stronach, aby za Twoim wstawiennictwem u Syna, otwarła się dla nich brama niebieskiej Ojczyzny.
Zawierzamy Ci Maryjo Opiekunko Rodzin całą naszą przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość. Pod twój obronę…