Parafia Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu Rotating Header Image

Bierzmowanie

1. Co to jest bierzmowanie?

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

KATECHIZM DLA MŁODZIEŻY PRZED BIERZMOWANIEM

Część pierwsza

Drodzy młodzi Przyjaciele,

w tym szczególnym okresie, w którym człowiek dojrzewa, zaczyna samodzielnie decydować i brać na siebie odpowiedzialność za swoje czyny. Kościół wychodzi mu naprzeciw ze wspaniałym darem – sakramentem dojrzałości.

Określany tym mianem sakrament bierzmowania niesie w sobie dar Boży, który umacnia młodego człowieka w osiągnięciu dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. Człowiek otrzymuje w nim dary Ducha Świętego. Wpływają one na jego myślenie, pragnienia i uczucia. Wzmacniając dążenie do prawdy i mądrości. Pomagają wybierać dobro i trwać przy szlachetnych postanowieniach. Przynoszą wreszcie pokój i ład uczuciom, których symbolem jest serce. Sakrament ten wiąże młodego chrześcijanina jeszcze bardziej z Chrystusem i Kościołem. Sprawia, że chrześcijanin jest dumny z Ewangelii i nie wstydzi się dawać świadectwa Jezusowi Chrystusowi. Chodzi tu o świadectwo życia i wiary wobec rówieśników, wobec wątpiących w istnienie Boga, a także zagubionych i nie widzących sensu życia.

Od chwili przyjęcia tego wspaniałego daru dzieli Was etap rzetelnego przygotowania przez modlitwę, refleksję, dobrą naukę. Temu procesowi niech również służy niniejszy Katechizm dla młodzieży, w którym – w formie tradycyjnej (pytanie – odpowiedź) – podano podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej.

Dzień bierzmowania – do którego zdążacie – będzie wielkim świętem; będzie wydarzeniem, które pozostawi niezatarte znamię w całym Waszym życiu. Kościół modli się za Was, aby ten etap przygotowania duszy, serca i umysłu oraz samo przyjęcie „znamienia daru Ducha Świętego”, zaowocowało na co dzień autentycznym świadectwem o Chrystusie.

Szczęść Wam Boże

O OBJAWIENIU BOŻYM

1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.

2. Co to jest Pismo św. ?

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi

3. Kto jest autorem Pisma św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

4. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św.?

Pismo św. dzieli się na Stary Testament – 45 ksiąg oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 72 księgi.

5. Co jest przewodnią myślą Pisma św.?

Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

6. Które z wszystkich ksiąg Pisma św. są najważniejsze?

Najważniejsze są cztery Ewangelie św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

7. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego. Sens życia.

8. Kto napisał 4 Ewangelie święte?

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, i św. Jan.

9. Wymień Księgi Pisma św. Nowego Testamentu?

4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie św. Łukasza, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.

10. Co to jest Tradycja?

Tradycja, czyli Podanie Ustne jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

11. Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary?

Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski, zawierający 12 artykułów a także 6 prawd wiary.

12. Powiedz Skład Apostolski.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion zstąpił do Piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał., wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych Obcowanie, Grzechów odpuszczenie, Ciała zmartwychwstanie, Żywot wieczny. Amen.

13. Powiedz 6 prawd wiary:

1.        Jest jeden Bóg.

2.        Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre nagradza, a za złe karze.

3.        Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4.        Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5.        Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6.        Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna

14. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?

Najważniejsza prawda wiary jest ta. że Pan Bóg istnieje.

15. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy z:

a.        istnienia świata i wielkiego ładu na świecie;

b.        przekonania wszystkich ludów;

c.        własnego sumienia;

d.        Objawienia Bożego.

16. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały. Stworzyciel nieba i ziemi. To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec.

17. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?

Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym tzn., że posiada wszystkie możliwe doskonałości.

18. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?

Pan Bóg jest Duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

19. Co to jest Trójca święta?

Jednego Boga w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

20. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

21. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest:

a)        wieczny – zawsze był, jest i będzie;

b)        wszechmocny – wszystko może czynić co chce;

c)        niezmienny – zawsze jest ten sam;

d)        najmędrszy – wszystko co robi jest mądre i dobre;

e)        święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi;

f)          najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza i za złe karze;

g)        najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi.

22. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat

23. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

24. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

25. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

26. Co człowiek ma dzięki duszy?

Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę dzięki, której może wybierać między dobrem a złem.

27. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

28. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?

Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi.

29. Przez co ludzie utraci dziecięctwo Boże i szczęście?

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.

30. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

31. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywany Ją Niepokalanie Poczęta.

32. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

33. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?

Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi:

1)        przez wybrany naród izraelski;

2)        przez proroctwa mesjańskie;

3)        przez figury mesjańskie.

34. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

35. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

36. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus – Zbawiciel; Chrystus – Mesjasz; Pomazaniec Pański.

37. Kto jest Ojcem, Matką. Opiekunem Pana Jezusa?

Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec; Matką – Najświętsza Maryja Panna; Opiekunem – św. Józef.

38. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż:

1)        powiedział o tym Bóg Ojciec;

2)        zaświadczyli to Apostołowie;

3)        wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus;

4)        swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

39. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam:

1)     Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczulał głód, pragnienie, zmęczenie; cierpiał i umarł);

2)     historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).

40. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?

Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda.

41. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu.

Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu.

Ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda.

Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia.

Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela.

3 lata publicznej działalności.

Powołanie 12 Apostołów.

Ustanowienie Kościoła św.

Wybór św. Piotra na następcę swego.

Śmierć na krzyżu na Górze Kalwaryjskiej w Wielki Piątek o godz. 15-tej.

Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę.

Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.

42. Co to jest cud?

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

43. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

1)        przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej;

2)        rozmnożenie chleba;

3)        uzdrowienie paralityka;

4)        wskrzeszenie Łazarza;

5)        Zmartwychwstanie.

44. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.

1)        o synu marnotrawnym;

2)        o miłosiernym Samarytaninie;

3)        o Dobrym Pasterzu;

4)        o robotnikach w winnicy;

5)        o talentach;

6)        o pszenicy i kąkolu.

45. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?

Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego swego jak siebie samego”. Przykazanie to objawił już Pan Bóg w Starym Testamencie.

Część druga

O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

46. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to:

a)        zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.;

b)        lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem Boga);

c)        Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z nim życiem Bożym (łaska uświęcająca) wzajemnie odpowiedzialni za siebie;

d)        owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.

47. Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

48. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie.

49. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

50. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?

Pan Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę:

nauczycielską, kapłańską i pasterską.

51. Jakie cechy posiada Kościół Katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

52. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden ponieważ:

a)                   ma jednego najwyższego pasterza;

b)                   głosi jedną i tę samą naukę;

c)                   udziela wszędzie tych samych sakramentów św.

53. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty ponieważ:

a)                    głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa;

b)                    sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów św.;

c)                    wychował i wychowuje zastępy świętych.

54. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny ponieważ:

a)                    jest przeznaczony dla wszystkich ludzi;

b)                    rozszerza się po całej ziemi;

c)                    trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata.

55. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski ponieważ:

a)                  uczy tego samego co apostołowie;

b)                  udziela tych samych sakramentów co oni;

c)                  biskupi są prawowitymi następcami apostołów.

56. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty?

Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół św. przez Ducha Świętego.

57. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

58. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świat, 10-go dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

59. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

60. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

61. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup-ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię – kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

62. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem?

Nasza diecezja nazywa się Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska.

Jej Patronami są:  św. Stanisław, biskup i męczennik oraz święty Maksymilian Maria Kolbe, kapłan i męczennik.

Biskupem Ordynariuszem jest Ksiądz Biskup Edward Dajczak.

63. Co to jest Świętych Obcowanie?

Świętych Obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

64. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętsza czcimy dlatego, bo jest:

a)        Matką Boga Jezusa Chrystusa;

b)        Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego

od pierwszej chwili życia);

c)        Wniebowzięta – z duszą i całym ciałem;

d)        Królową Polski.

65. Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej.

Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 II; Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 III; Królowej Polski – 3 V; Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 VIII; Matki Boskiej Częstochowskiej – 26 VIII; Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – 8 XII.

66. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Ostatecznymi rzeczami człowieka są:

śmierć, sąd, piekło, czyściec, niebo.

67. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć – to śmierć w łasce uświęcającej.

68. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał – sąd ostateczny nad całą ludzkością.

69. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary przejściowej po śmierci, polegającej na oczyszczeniu, w celu uzyskania świętości koniecznej do nieba.

70. Co to jest niebo?

Niebo jest to stan wiecznego szczęścia aniołów i świętych, którzy cieszą się posiadaniem Boga na zawsze.

71. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary, polegającej na odłączeniu człowieka od Boga na wieki.

O MORALNOŚCI

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania (Mt 19.17)

72. Wymień dziesięć przykazań Bożych.

Jam jest Pan Bóg twój:

1)        Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2)        Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.

3)        Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4)        Czcij ojca twego i matkę twoją.

5)        Nie zabijaj.

6)        Nie cudzołóż.

7)        Nie kradnij.

8)        Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

9)        Nie pożądaj żony bliźniego twego.

10)    Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.

73. Kto nadał ludziom 10 przykazań Bożych?

10 przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza a Pan Jezus w Nowym Testamencie te przykazania potwierdził. Mojżesz był to wódz narodu żydowskiego i pośrednik między Bogiem a ludźmi swego narodu.

74. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

75. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

76. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.

77. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

78. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, albo przekracza je w rzeczy ważnej lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

79. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło), grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

80. Jakie są źródła grzechu?

Źródłami grzechu są:

szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie czyli to, co się sprzeciwia Panu Bogu.

81. Wymień siedem grzechów głównych:

1)              pycha;

2)              chciwość;

3)              nieczystość;

4)              zazdrość;

5)              nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu;

6)              gniew;

7)              lenistwo.

82. Co to są grzechy cudze?

Grzechy cudze popełniamy, wtedy gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

83. Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

84. Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

85. Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem).

Są to: wiara, nadzieja i miłość.

86. Co to są cnoty obyczajowe?

Cnoty obyczajowe są to te cnoty, które odnoszą się do nas samych i do naszego współżycia z drugimi ludźmi (udoskonalają nasze obyczaje).

87. Wymień cztery cnoty kardynalne (główne).

1)             roztropność;

2)             sprawiedliwość;

3)             wstrzemięźliwość;

4)             męstwo.

88. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy.

1)                    grzeszących upominać;

2)                    nieumiejętnych pouczać;

3)                    wątpiącym dobrze radzić;

4)                    strapionych pocieszać;

5)                    krzywdy cierpliwie znosić;

6)                    urazy chętnie darować;

7)                    modlić się za żywych i umarłych.

89. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała.

1)                    łaknących nakarmić;

2)                    pragnących napoić;

3)                    nagich przyodziać;

4)                    podróżnych w dom przyjąć;

5)                    więźniów pocieszać;

6)                    chorych nawiedzać;

7)                    umarłych grzebać.

90. Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?

Wierzyć Panu Bogu to znaczy: uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół święty.

91. Jaka powinna być nasza wiara?

Nasza wiara powinna być. powszechna, mocna, stała, żywa.

92. Co to znaczy ufać Panu Bogu?

Ufać Panu Bogu to znaczy spodziewać się z całą pewnością, że Pan Bóg odpuści nam grzechy i da łaski potrzebne do zbawienia.

93. Co to znaczy miłować Pana Boga?

Miłować Pana Boga to znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego wolę. Najpewniejsza oznaką miłości Boga jest miłość bliźnich.

94. Co znaczy czcić Pana Boga?

Czcić Pana Boga to znaczy całym swoim postępowaniem, a szczególnie modlitwą okazywać, że Pan Bóg jest moim najwyższym Panem.

95. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

96. W jakim celu winniśmy się modlić?

W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać. aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić.

97. Jak trzeba się modlić?

Modlić najeży się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.

98. Co to jest modlitwa pańska i jak się dzieli?

Modlitwa Pańska to modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus.

Dzieli się na: wstęp i 7 próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb.

99. Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?

Jest to modlitwa „Zdrowaś Maryjo”. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

100. Powiedz modlitwę „Anioł Pański”. Na jaką pamiątkę odmawiamy tę modlitwę?

Anioł Pański odmawiamy na pamiątkę tej chwili, w której Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia

„Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.”

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna; Pan z Tobą!

Błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.”

Zdrowaś Maryjo…

„A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami.”

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Łaskę twoją prosimy cię. Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna twego przez mękę jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

101. Powiedz tajemnice Różańca św.

Część l – Tajemnice radosne (odmawia się w poniedziałek i sobotę)

1)      Zwiastowanie NMP;

2)      Nawiedzenie św. Elżbiety;

3)      Narodzenie Pana Jezusa;

4)      Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni;

5)      Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Część II – Tajemnice światła (odmawia się w czwartek)

1)      Chrzest Jezusa w Jordanie;

2)      Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie;

3)      Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia;

4)      Przemienienie na Górze Tabor;

5)      Ustanowienie Eucharystii.

Część III – Tajemnice bolesne (odmawia się we wtorek i piątek)

1)      Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu;

2)      Biczowanie Pana Jezusa;

3)      Ukoronowanie cierniową koroną Pana Jezusa;

4)      Niesienie Krzyża;

5)      Ukrzyżowanie Pana Jezusa.

Część IV – Tajemnice chwalebne (odmawia się w środę i niedzielę)

1)      Zmartwychwstanie Pana Jezusa;

2)      Wniebowstąpienie Pana Jezusa;

3)      Zesłanie Ducha Świętego;

4)      Wniebowzięcie NMP;

5)      Ukoronowanie w niebie NMP.

102. Powiedz 5 Przykazań Kościelnych.

1)     W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2)     Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3)     Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4)     Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5)     Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

103. Wymień obowiązujące święta kościelne.

Boże Narodzenie (25 XII); Świętej Bożej Rodzicielki (1 I);  Objawienie Pańskie (6 I); Boże Ciało; Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 VIII); Wszystkich Świętych (1 XI).

104. W jakim celu Kościół św. nakazuje post?

Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

105. Jakie znasz rodzaje postów?

Co do jakości (od mięsa) i co do ilości (3 razy dziennie).

O ŁASCE

l SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

106. Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

107. Kto nam wysłużył łaskę Boża?

Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy ją tylko przez Niego.

108. Jakie są rodzaje łaski Bożej?

Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

109. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas).

110. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

111. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.

112. Przez co pomnażamy w sobie łaskę uświęcającą?

Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie przez przyjmowanie sakramentów św. i spełnianie dobrych uczynków.

113. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

114. Jak działa łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym.

115. Co to jest Sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

116. Wymień 7 sakramentów świętych.

1)      Chrzest;

2)      Bierzmowanie;

3)      Najświętszy Sakrament;

4)      Pokuta;

5)      Namaszczenie Chorych;

6)      Kapłaństwo;

7)      Małżeństwo.

117. Jak dzielimy sakramenty święte?

Sakramenty św. dzielimy na:

1)      Sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy;

2)      Sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.

118. Które Sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy?

Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcająca. Są to: Bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo i Małżeństwo. Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: Chrzest i Pokuta.

119. Które Sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

120. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego (pierwszy – bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

121. Jakie znasz rodzaje chrztu św.?

Chrzest może być;

a)      uroczysty lub z wody;

b)      chrzest krwi;

c)      chrzest pragnienia.

122. Kto może udzielić chrztu świętego?

Chrztu św. uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

123. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

1)      obudzić intencję, że chcę ochrzcić;

2)      polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną;

3)      wypowiedzieć równocześnie słowa: „NN – ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

124. Co to jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

125. Jakie znasz inne nazwy Bierzmowania?

Innymi nazwami są:

a)      sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,

b)      sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

126. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas we wierze.

127. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

128. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?

Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata) przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła) i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

129. Jakich łask udziela Bierzmowanie?

1)      pomnaża łaskę uświęcającą;

2)      wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego;

3)      daje 7 darów Ducha Świętego;

4)      daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

130. Wymień 7 Darów Ducha Świętego:

1)      Dar mądrości;

2)      Dar rozumu;

3)      Dar rady;

4)      Dar męstwa;

5)      Dar umiejętności;

6)      Dar pobożności;

7)      Dar bojaźni Bożej.

131. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary tzn.:

a)      umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty;

b)      być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć;

c)      nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

132. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a)     przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.;

b)     częstą spowiedź i Komunię św.;

c)     systematyczną katechizację aż do XII klasy włącznie, a nawet aż do końca życia;

d)     przez czytanie Pisma św. i książek katolickich;

e)     przez życie na co dzień wiarą.

133. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a)    zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. kate-chizacji);

b)    opuszczanie modlitwy, Mszy św.;

c)    lekceważenie przykazań Bożych.

134. Jak należy się przygotować do Sakramentu bierzmowania?

1)    modlić się o Dary Ducha Świętego;

2)    poznać najważniejsze prawdy wiary;

3)    wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość;

4)    wybrać sobie patrona;

5)    poprosić świadka do bierzmowania;

6)    oczyścić duszę z grzechów.

135. Kto udziela Sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

136. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu bierzmowania?

a)        włożenie rąk przez Ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego;

b)        namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

137. Co to jest Krzyżmo św.?

Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. Biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).

138. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

139. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie. to jest bowiem Ciało moje – to jest bowiem kielich Krwi mojej”.

140. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby:

a)          za nas się ofiarować we Mszy św.;

b)          w Komunii św. być naszym pokarmem;

c)          aby stale przebywać wśród nas.

141. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

Słowami: „To czyńcie na moją pamiątkę – dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

142. Co to jest Msza św.?

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

143. Z jakich części składa się Msza św.?

Msza św. składa się z liturgii Słowa i liturgii Ofiary. Liturgia Ofiary obejmuje:

a)          przygotowanie darów ofiarnych;

b)          dokonanie ofiary (przeistoczenie);

c)          ucztę ofiarną (Komunię św.);

d)          dziękczynienie.

144. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?

Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. przyjmujemy Komunię  św.

 

145. Co to jest Komunia św.?

Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

146. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.?

Komunię św. możemy często przyjmować, gdy:

a)          mamy łaskę uświęcającą;

b)          czystą intencję (chcę zjednoczenia z Panem Jezusem);

c)          zachowany jest post eucharystyczny 1 godzinę.

147. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii św.?

a)          pomnaża łaskę uświęcającą;

b)          gładzi grzechy lekkie;

c)          pomaga walczyć z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania.

148. Co należy uczynić po Komunii św.?

Należy powitać Pana Jezusa, podziękować Mu za przybycie. oddać Mu serce i przedstawić swoje prośby.

149. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

150. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?

Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone. A którym zatrzymacie będą zatrzymane”.

151. Komu przekazał Pan Jezus władze odpuszczania grzechów?

Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.

152. 5 warunków Sakramentu Pokuty:

1)    rachunek sumienia;

2)    żal za grzechy;

3)    mocne postanowienie poprawy;

4)    spowiedź;

5)    zadośćuczynienie.

153. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

154. Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.

155. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

156. Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

157. Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.

158. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?

Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą.

159. Co to jest odpust?

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

160. Co to jest Namaszczenie Chorych?

Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

161. Kiedy należy przyjmować Sakrament Namaszczenia chorych?

Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać na ostatnie chwile życia).

162. Co to jest Kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to Sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów św. oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

163. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych?

Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wierny na mocy sakramentu chrztu uczestniczy w pewnym stopniu w mesjańskim posłannictwie Jezusa Chrystusa (funkcja: prorocza, kapłańska i królewska).

164. Co to jest Sakrament Małżeństwa?

Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

165. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego?

Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną niewiastą, i nierozerwalne – to znaczy: aż do śmierci.

166. Co to są Sakramentalia?

Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała.

Obrzęd sakramentu bierzmowania

W wyniku posoborowej odnowy liturgicznej, obecne obrzędy sakramentu bierzmowania są następujące:

• przedstawienie kandydatów biskupowi,

• przemówienie biskupa do kandydatów z uwzględnieniem wszystkich obecnych,

• odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,

• modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego z wyciągniętymi rękami,

• udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi

z osobna,

• modlitwa powszechna,

• błogosławieństwo końcowe.

Odnowione obrzędy zalecają, aby sakrament bierzmowania udzielać w czasie Mszy świętej. Jaśniej bowiem ukazuje się wtedy ścisły związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim. Przez sakrament bierzmowania wtajemniczenie to zostaje dopełnione, jakby skompletowane. Ponieważ bierzmowanie, podobnie jak pozostałe sakramenty, nastawione jest na Eucharystię i prowadzi do Eucharystii, dlatego Msza święta, podczas której nowo bierzmowani przyjmują Ciało i Krew Pańska, jest najwłaściwszym momentem dla udzielania tego sakramentu.

Po Ewangelii proboszcz lub ktoś inny w jego zastępstwie przedstawia biskupowi poszczególnych kandydatów imiennie. Każdemu z nich towarzyszy świadek bierzmowania, którym może być jedno z rodziców. Jeżeli natomiast kandydatów do bierzmowania jest bardzo dużo, wtedy taki sposób przedsta­wiania jest niemożliwy. W takim proboszcz przedstawia biskupowi wszystkich kandydatów razem.

Kapłan:

Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup:

Czy młodzież ta wie jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan:

Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup zwraca się do młodzieży:

Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci:

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:

Amen.

Po otrzymanych wypowiedziach na stawiane pytania, biskup przystępuje do wygłoszenia homilii do kandydatów i wszystkich zebranych na uroczystość parafialna. Biskup wyjaśnia w homilii przeczytane teksty biblijne. Może tez posłużyć się tekstami z obrzędu bierzmowania. W oparciu o teksty święte wprowadza on obecnych w głębsze rozumienie misterium sakramentu bierzmowania i w tajemnicze działanie Ducha Świętego w życiu chrześcijanina.

Gdy biskup skończy przemówienie, wtedy następuje odnowienie przyrzeczeń chrztu. Maja one wyraźniej podkreślić wewnętrzny związek sakramentu chrztu z bierzmowaniem.

Biskup zadaje odpowiednie pytania kierowane do każdego osobiście, na które kandydaci odpowiadają, wobec tego w liczbie pojedynczej.

Biskup:

Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci:

Wyrzekam się.

Biskup:

Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci:

Wierzę.

 

Biskup:

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w Ducha świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy:

Amen.

Wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary składane tuż przed udzieleniem sakramentu bierzmowania noszą nazwę przyrzeczeń chrzcielnych. Nazwę tę uzasadnia pewnie fakt, że są wzorowane na przyrzeczeniach chrzcielnych. Przy chrzcie stawiane są trzy pytania dotyczące zła i szatana, które przy bierzmowaniu zredukowane zostały do jednego. Wyznanie wiary natomiast, poszerzono o pytanie dotyczące wiary w Ducha Świętego, formuła końcowa celebransa jest taka sama jak przy chrzcie: Taka jest nasza wiara…

Biskup zwrócony do ludu, wzywa wszystkich do cichej modlitwy w bardzo treściwych słowach, które zawierają to wszystko, co najistotniejsze w tym sakramencie:

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Przez chwilę wszyscy w ciszy modlą się w intencji podanej przez biskupa. Następnie biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi (to samo czynią obecni kapłani) i podsumowując ciche modlitwy wiernych, prosi Boga aby zesłał na nich Ducha Świętego:

Boże wszechmogący,

Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

Istotnym elementem obrzędu bierzmowania jest namaszczenie olejem Krzyżma na czole bierzmowanego z równoczesnym włożeniem ręki na głowę bierzmowanego i wypowiedzenie słów:

N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany odpowiada:

Amen.

Biskup dodaje:

Pokój z tobą.

Bierzmowany:

I z duchem twoim.

Każdy obiera sobie imię, które biskup nadaje przy bierzmowaniu. Imię to trzeba podpowiedzieć biskupowi tuz przed włożeniem jego ręki na głowę, by mógł je wymienić przy wypowiadaniu formuły sakramentalnej.

Podczas tego momentu udzielania sakramentu świadek bierzmowania trzyma prawą rękę na ramieniu swojego podopiecznego.

Modlitwa powszechna dostosowana jest do uroczystości. Uwzględnia ona w sposób szczególny nowo bierzmowanych, ich rodziców i wszystkich mieszkańców parafii. Modlitwa ta kończy obrzędy bierzmowania. Po niej następuje Liturgia eucharystyczna odprawiana bez zmian. Nowo bierzmowani mogą otrzymać Komunię święta pod dwiema postaciami. Ponadto na końcu Mszy świętej otrzymuję specjalne błogosławieństwo.

Na zakończenie Mszy świętej, biskup w sposób uroczysty błogosławi nowo bierzmowanych i wszystkich obecnych.

Istotny obrzęd sakramentu bierzmowania składa się z kilku elementów następujących równocześnie, mianowicie:

• z włożenia ręki na głowę bierzmowanego,

• z kreślenia znaku krzyża na jego czole,

• z namaszczenia Krzyżmem świętym,

• i z wypowiadania formuły sakramentalnej.

Nakładanie rąk na głowę jest gestem biblijnym (Rdz 48, 14; Kpł 9, 22; Lb 8,10; 27, 25), który w liturgii należy do najstarszych obrzędów. W sakramencie bierzmowania włożenie ręki biskupa na głowę bierzmowanego oznacza iż Duch Święty udziela mu się jako niewymowny Dar. W Dziejach Apostolskich czytamy bowiem, że Apostołowie przez wkładanie rąk udzielali nowo bierzmowanym daru Ducha Świętego (Dz 8,15-17; 19, 5-6).

Krzyż jest świętym znakiem odkupienia (Kol 1, 20) i wiary świętej (1 Kor 1, 17). Znak krzyża jest pieczęcią, którą nosi na sobie każdy, kto służy Bogu (Ap 7, 4). Wśród symboli chrześcijańskich krzyż zajmuje miejsce naczelne. Kreślenie znaku krzyża na czole bierzmowanego oznacza, że ma on prawo i obowiązek wyznawania swojej wiary świętej, która jest jego chlubą i nie powinien wstydzić się jej lecz odważnie ją wyznawać i bronić. Ponadto naznaczenie krzyżmem zobowiązuje bierzmowanego do pewnej dyscypliny osobistej, polegającej na prowadzeniu swojego życia zgodnie z wymogami ewangelicznymi.

Krzyżmo święte jest oliwą połączoną z balsamem. Krzyżmo jest poświęcone uroczyście przez biskupa w Wielki Czwartek podczas tzw. Mszy Krzyżma. Nazwa spokrewniona jest ze słowem „Chrystus” (Christus – Chrisma – Krzyżmo) ponieważ symbolizuje Chrystusa, w którym Jego Człowieczeństwo połą-czone jest z Bóstwem.

Namaszczenie Krzyżmem świętym symbolizuje upodobnienie bierzmowanego do Chrystusa. Podobieństwo to jest niezniszczalne i nosi nazwę znamienia Pańskiego lub pieczęci. Sprawcą tego podobieństwa i zjednoczenia z Chrystusem jest Duch Święty. Stąd też bierzmowany przez to święte namaszczenie ma pełne prawo do nazwy „chrześcijanin”, co oznacza: należący do Chrystusa i Jego Kościoła.

Oliwa w zastosowaniu liturgicznym symbolizuje Ducha Świętego, który jest źródłem darów nadprzyrodzonych. On przy chrzcie w Jordanie zstąpił na Jezusa i uczynił Go Chrystusem, to znaczy Namaszczonym, czyli Mesjaszem.

Balsam uzyskuje się z pewnego gatunku tropikalnego rododendronu przez nacięcie skóry. W takim sposobie uzyskiwania balsamu św. Ambroży dostrzega obraz łask wypływających z przebitego boku Chrystusa. Obok właściwości leczniczych, balsam posiada bardzo miły zapach. Przy poświęceniu Krzyżma mieszany z oliwą dla nadania jej miłego zapachu, symbolizuje ludzi, którzy udoskonaleni w sakramencie bierzmowania roztaczają w swoim środowisku miły aromat cnót chrześcijańskich. Symbolika ta ma podstawy biblijne. Mianowicie według świętego Pawła bierzmowani chrześcijanie są „miłą Bogu wonnością Chrystusa” (2 Kor 2, 15).

Właściwe znaczenie obrzędu poznajemy ze słów towarzyszących określonej czynności liturgicznej. Nałożenie rąk ma miejsce w obrzędach chrztu, bierzmowania, święceń, przy błogosławieństwach itp. Słowa towarzyszące mówią dopiero o jakie nałożenie rąk chodzi. W sakramencie bierzmowania włożeniu ręki przez biskupa na głowie bierzmowanego z równoczesnym namaszczeniem na czole, towarzyszą słowa:

„N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Z tych słów sakramentalnych wiadomo, że chodzi o gest sakramentalny, sięgający czasów apostolskich, którego skutkiem jest udzielenie Ducha Świętego.

 

ZGROMADZENIE ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

Skąd jesteśmy?

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego zostało powołane do życia w 1836 roku w Paryżu przez pierwszego jawnego pokutnika Wielkiej Emigracji, Bogdana Jańskiego. Jednak dopiero na Wielkanoc 1842 roku pierwszych siedmiu Współbraci złożyło w Rzymie śluby zakonne i przyjęło imię: Bracia Zmartwychwstania.

Kim jesteśmy?

Bogdan Jański (1807-1840), sam będąc człowiekiem świeckim i konwertytą, potrafił nakreślić niezwykle śmiałe idee ożywienia wiary i apostolstwa ludzi świeckich, ale dopiero dwaj z jego uczniów – Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz – całe to duchowe dziedzictwo przedwcześnie zmarłego Założyciela uzupełnili, pogłębili i uporządkowali.

Istotnym elementem naszego stylu życia są – jak w każdej wspólnocie zakonnej – trzy rady ewangeliczne: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Zasadnicze punkty ciężkości naszej duchowości zakonnej stanowią:

  • przekonanie, że do wiary w zmartwychwstanie należy również praktyka zmartwychwstania w życiu codziennym;
  • dążenie, by być w służbie powszechnego zmartwychwstania, to znaczy pomagać ludziom w budowaniu wspólnot chrześcijańskich i nieść im nadzieje, pokój, sprawiedliwość, miłość i radość;
  • przepowiadanie, że Wielkanoc jest godziną narodzin nadziei dla całego świata i wszystkich czasów oraz że Pan Zmartwychwstały pragnie, już tu i teraz, zakładać swoje królestwo i rozpocząć swoje panowanie. Naturalnie nie chcemy chować tej nadziei tylko dla siebie, ale czynić ją wciąż żywą i nieustannie podkreślać: nadzieja chrześcijan nazywa się ZMARTWYCHWSTANIE i wszystko, czym jesteśmy, opiera się na wierze w tę Prawdę.

Co robimy?

Pracujemy, przede wszystkim, jako duszpasterze i wychowawcy. W każdym apostolacie dążymy zarówno do własnego zmartwychwstania, jak również do zmartwychwstania społeczeństwa. Staramy się, aby całe nasze życie zakonne – jak mówią nasze Konstytucje – było przepełnione duchem apostolskim, a nasze życie apostolskie duchem zakonnym. Wspólnota domowa jest przy tym naszym wsparciem i ubezpiecza każdą posługę poszczególnego zakonnika.

close window

Godziny & dojazd

Niedzielna Msza święta

Niedziela: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Sobota wieczór: 18.00

Nabożeńswto: 17.30

Codzienna Msza święta

Codziennie: 7.00; 18.00

Apel Jasnogórski: sobota 20.30

Spowiedź

Codziennie:podczas Mszy św.

Środa:15.00 - 18.15.

Kancelaria

Wtorek oraz Czwartek:10.00-12.00 oraz 16.00-18.00

Wakacje:wtorek od 10.00 do 12.00 oraz po Mszy wieczornej

map
Parafia Wniebowzięcia NMP
ul. Boh. Warszawy 25
78-520 Złocieniec
tel. 094 3671137 (parafia)
tel. 094 3671541 (dom)
e-mail: parafiacr@gmail.com
www.wniebowziecia.xcr.pl