Nabożeństwo Różańcowe w czasie trwania epidemii.

Prowadzący (P.)

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy (W.)      

Amen.

Wezwania wstępne

Postawmy się w obecności Boga i Niepokalanej Matki, i oddajmy Im cześć najgłębszą. (chwila ciszy)

Dziękujmy za wszystkie dobrodziejstwa, a szczególnie otrzymane w dniu dzisiejszym. (chwila ciszy)

Prośmy jeszcze Boga o łaskę do poznania grzechów i niewierności naszych i o żal prawdziwy za nie. (chwila ciszy)

Codzienny rachunek sumienia to czas refleksji nad przeżytym dniem, gdzie wyrażamy przede wszystkim wdzięczność wobec Boga za okazaną nam miłość, rozpoznajemy naszą słabość, niedoskonałość i zaniedbania oraz prosimy o przebaczenie.

P.W.         Spowiadam się Bogu wszechmogącemu…

P. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. W. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI:

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

MODLITWA PAŃSKA:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO:

Część I – tajemnice radosne (poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję
3. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część II – tajemnice światła (czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Część III – tajemnice bolesne (wtorki i piątki)
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa

4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Część IV – tajemnice chwalebne (środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego na apostołów
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
5. Ukoronowanie Maryi w niebie na królową nieba i ziemi

W. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

P. Módlmy się za zmarłych w wyniku epidemii, zmarłych z naszych rodzin z naszej parafii; za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców.

P. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego.

W. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.

P. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?

W. Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.

P. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana.

W. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.

P. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.

W. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

P. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

P. Módlmy się: Boże, Dawco przebaczenia i miłośniku zbawienia ludzkiego, prosimy Twą dobroć, spraw, by zmarli w wyniku epidemii, nasi zmarli rodzice, krewni i dobroczyńcy, za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych Twoich, osiągnęli udział w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej, Opiekunki Rodzin

(na czas zarazy)

W. Święta Maryjo, / Matko Boża, / Matko Jezusa i nasza, / pełni ufności uciekamy się do Ciebie / w tym trudnym czasie naszej niedoli. / Bądź z nami i strzeż nas przed zakażeniem i rozpaczą; / ochraniaj nasze miasto, / nasze domy, / nasze rodziny! / Pocieszycielko strapionych, / bądź z tymi, którzy stracili swoich bliskich. / Matko Bolesna,/ umacniaj tych, / którzy cierpią i przejęci są lękiem. / Wspomagaj wszystkich, / którzy poszkodowanym niosą ofiarnie pomoc i nadzieję. /

Prosimy Cię: / wstaw się u Twego Syna za nami. / Niech Ten, któregoś porodziła, / a który przemierzał miasta i wsie, / „lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości”, / sprawi, / aby zaraza ustała jak najszybciej / i złowrogi wirus nie panoszył się już wśród ludzi / i nie siał więcej zniszczeń w dzisiejszym świecie. / Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli

P. Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę.

Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.

Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.

Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje.

Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.

P. Święty Andrzeju Bobolo,         W. módl się za nami!

P. Święty Andrzeju Bobolo,         W. oręduj za nami u Boga!

P. Boże, nasz Ojcze, nawiedź nasze domy, nasze rodziny i oddal od nich wszelkie wrogie zasadzki; niech w nich przebywają święci Aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

 

Psalm 91 O Bożej opiece

P. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *

i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

W. Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, *

Boże mój, któremu ufam”.

P. Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *

i od słowa niosącego zgubę.

W. Okryje cię swoimi piórami, †

pod Jego skrzydła się schronisz; *

wierność Jego jest puklerzem i tarczą.

P. Nie ulękniesz się strachu nocnego *

ani strzały za dnia lecącej,

W. Ani zarazy skradającej się w mroku, *

ani moru niszczącego w południe.

P. A choćby tysiąc padło u boku twego †

i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *

ciebie to nie spotka. *

W. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *

zapłatę daną grzesznikom.

P. Bo Pan jest twoją ucieczką, *

za obrońcę wziąłeś Najwyższego.

W. Nie przystąpi do ciebie niedola, *

a cios nie dosięgnie twojego namiotu,

P. Bo rozkazał swoim aniołom, *

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

W. Będą cię nosili na rękach, *

abyś stopy nie uraził o kamień.

P. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *

a lwa i smoka podepczesz.

W. „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *

osłonię go, bo poznał moje imię.

P. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †

i będę z nim w utrapieniu, *

wyzwolę go i sławą obdarzę.

W. Nasycę go długim życiem *

i ukażę mu moje zbawienie”.

P. Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

ks. proboszcz Wiesław Hnatejko CR, Kwiecień 8, 2020

Podziel się: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Godziny & dojazd

Niedzielna Msza święta

Niedziela: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00

Sobota wieczór: 18.00

Nabożeńswto: 17.30

Codzienna Msza święta

Codziennie: 7.00; 18.00

Apel Jasnogórski: sobota 20.30

Spowiedź

Codziennie:podczas Mszy św.

Środa:15.00 - 18.15.

Kancelaria

Wtorek oraz Czwartek:10.00-12.00 oraz 16.00-18.00

Wakacje:wtorek od 10.00 do 12.00 oraz po Mszy wieczornej

map
Parafia Wniebowzięcia NMP
ul. Boh. Warszawy 25
78-520 Złocieniec
tel. 094 3671137 (parafia)
tel. 094 3671541 (dom)
e-mail: parafiacr@gmail.com
www.wniebowziecia.xcr.pl